(1)
วัชรสินธุ์ ภ.; แก้วพรม อ.; หงษ์ร่อน ท.; นุ้ยแหลมหลัก ช.; รัศมี เ.; แอกทอง ฤ. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย. J Early Child Edu Mgmt 2023, 4, 1-18.