(1)
อยู่อำไพ ก. ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21. J Early Child Edu Mgmt 2022, 3, 55-64.