(1)
พันธุราษฎร์ เ. การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR. J Early Child Edu Mgmt 2022, 3, 23-30.