(1)
สินลารัตน์ ไ. . สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. J Early Child Edu Mgmt 2021, 2, 66.