(1)
ลังกา ว.; เจริญสุข อ.; ศรีสวัสดิ์ พ.; บริบูรณ์ ก. การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.). J Early Child Edu Mgmt 2019, 1, 28-43.