[1]
วงษ์เอก อ. 2023. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการศึกษา. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 5, 1 (มิ.ย. 2023), 76–123.