[1]
วูวงศ์ ว. 2023. องค์ประกอบของคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 5, 1 (มิ.ย. 2023), 46–61.