[1]
รังษีบวรกุล ศ. 2023. การสอนออนไลน์สไตล์การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติระดับอุดมศึกษา. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 4, 2 (มี.ค. 2023), 55–67.