[1]
วัชรสินธุ์ ภ., แก้วพรม อ., หงษ์ร่อน ท., นุ้ยแหลมหลัก ช., รัศมี เ. และ แอกทอง ฤ. 2023. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยใช้การจัดสวนถาดหรรษา ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลียที่มีต่อทักษะทางสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 4, 2 (มี.ค. 2023), 1–18.