[1]
อยู่อำไพ ก. 2022. ลูสพาร์ทส์เพลย์กับการศึกษาปฐมวัย: จากยุค 1970 สู่ความนิยมในศตวรรษที่ 21. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 3, 2 (ก.พ. 2022), 55–64.