[1]
พันธุราษฎร์ เ. 2022. การพัฒนาความสามารถด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้บัตรภาพ AR . วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 3, 2 (ก.พ. 2022), 23–30.