[1]
สินลารัตน์ ไ. 2021. สองหัวดีกว่าหัวเดียว บทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 2, 1 (ส.ค. 2021), 66.