[1]
ลังกา ว., เจริญสุข อ., ศรีสวัสดิ์ พ. และ บริบูรณ์ ก. 2019. การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัจจุบันของปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยภูมิคุ้มกันและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.). วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 1, 1 (ต.ค. 2019), 28–43. DOI:https://doi.org/10.14456/jecem.2019.4.