[1]
วงศ์วิเศษ แอนดราดี ส. 2019. Getting started right: Effective transition for children with disabilities in early childhood. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย. 1, 1 (ต.ค. 2019), 44–62. DOI:https://doi.org/10.14456/jecem.2019.5.