จงสุขสมสกุล พ. “The Memoirs and Memorials of Jacques De Coutre: Security”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 114-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62449.