จันทร์เจริญ พ., และ ชาญวิชัย ก. “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 73-86, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62446.