ขุนศรี จ. “การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 29-43, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62435.