ชาญวิชัย ก. “ศักยภาพในการสื่อสารด้วยความตลก ของ ‘จำอวดหน้าม่าน’”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 21-28, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62430.