บุญรักษา ธ., และ วอกลาง น. “แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 4-20, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62426.