อินทสิงห์ ไ. “โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 11, ฉบับที่ Special, มิถุนายน 2016, น. 1-3, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/62423.