ประสมทอง น., พูลเจริญ ณ., วงศ์สารศรี พ., และ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ก. “โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014, น. 113-26, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54963.