โสภา อ., เหลี่ยมปรีชา ว., และ พูลเจริญ ณ. “ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มการศึกษาในระบบบล็อกโอเคเนชั่น”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 9, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016, น. 31-43, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54915.