เสน่ห์ นมะหุต ก. “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, น. 74-84, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54863.