ดาราวงษ์ ช. “ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบรับ AEC”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, น. 39-50, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54853.