ดาราวงษ์ ช. “การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 10, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016, น. 4-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54790.