ดวงภุมเมศ น. “ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2007, น. 153-6, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54021.