พูลเจริญ ณ. “หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2007, น. 45-70, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/54017.