จาติกวณิช ก. . “ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 1-8, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/248739.