พิบูลภานุวัธน์ ส., ดวงภุมเมศ น. ., และ ศศิวงศาโรจน์ ข. “สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 15, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 174-91, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/243561.