ยาระณะ ช. ., พงศาปรมัตถ์ ภ., ตั้งศรีวงศ์ ส. ., และ สนชัย ศ. . “ระบบบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดพิษณุโลก: การวิเคราะห์รายกลุ่มอุตสาหกรรม”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 15, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 154-73, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/242707.