สกุณา อ. ., และ ไชยรัตน์ ร. . “การสร้างสรรค์รายการเพลงบนยูทูบ: กรณีศึกษาบริบททางวัฒนธรรมดิจิทัล ในการเปิดรับชมรายการเพลงของผู้ชมในประเทศไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 42-57, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240685.