ศรีอาจ บ. ., ศรีทอง ช. ., ศิริโวหาร ธ. ., และ คลังพหล ก. . “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการผลิตในโรงงานพลาสติกประเภทขึ้นรูปด้วยการฉีดพลาสติก ชนิดเทอร์มอพลาสติก”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 103-1, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/240296.