บุญรักษา ธ., ดวงภุมเมศ น. ., และ เตชะวงค์เสถียร ก. . “สมรรถนะผู้ประกอบการทางวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 143-62, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/239865.