อุตรนคร ป., และ เกียรติมานะโรจน์ ธ. . “รูปแบบการจัดหาและรวบรวมอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรวบรวมอ้อย บ้านวังยาว ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 16, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 9-24, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/215606.