บุญปู่ อ., และ เนตยานันท์ ส. . “การลงทุนแบบเน้นคุณค่า : ขอบเขตความรู้การลงทุนในอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมบริการของไทย”. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร, ปี 15, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 1-14, https://so02.tci-thaijo.org/index.php/BECJournal/article/view/205333.