[1]
ผลเจริญ ส. และ ไชยะกุล ฐ., “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 101–113, มิ.ย. 2016.