[1]
จันทร์เจริญ พ. และ ชาญวิชัย ก., “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดของสถาบันแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 73–86, มิ.ย. 2016.