[1]
ชุมนุมวัฒน์ ท., “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผู้ค้าปลีกโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน ที่มีผลต่อการเลือกใช้ของนิสิต – นักศึกษา จังหวัดพิษณุโลก”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 62–72, มิ.ย. 2016.