[1]
รักเหล่า ฐ., “การประเมินค่าตนเองและผู้อื่น: การมีส่วนร่วมในการรักษาของผู้ย้ายถิ่นที่ติดเชื้อเอชไอวี และบุคลากรทางด้านสุขภาพ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 44–61, มิ.ย. 2016.