[1]
ขุนศรี จ., “การต่อรองอำนาจของวัฒนธรรมท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์สื่อ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 29–43, มิ.ย. 2016.