[1]
บุญรักษา ธ. และ วอกลาง น., “แนวทางการบริหารองค์การด้วยหลักธรรม”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 4–20, มิ.ย. 2016.