[1]
อินทสิงห์ ไ., “โฆษกกระทรวง : พลังข่าวสารพีอาร์อีกมิติ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 11, ฉบับที่ Special, น. 1–3, มิ.ย. 2016.