[1]
ประสมทอง น., พูลเจริญ ณ., วงศ์สารศรี พ., และ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์ ก., “โมเดลสมการโครงสร้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการความรู้ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 113–126, มี.ค. 2014.