[1]
เสน่ห์ นมะหุต ก., “การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการและแรงจูงใจในการศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 74–84, มี.ค. 2013.