[1]
ดาราวงษ์ ช., “การเพิ่มสมรรถนะการดูดซึมความรู้ให้กับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ SMEs ไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 4–14, เม.ย. 2016.