[1]
ดวงภุมเมศ น., “ความต้องการและความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพและนักสื่อสารสุขภาพในประเทศไทย”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 153–163, พ.ค. 2007.