[1]
พูลเจริญ ณ., “หลักพื้นฐานของการจัดการความรู้ : การประสานแนวคิดแบบพุทธกับแนวคิดการจัดการความรู้”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 45–70, พ.ค. 2007.