[1]
จาติกวณิช ก. ., “ชีวิตวิถีใหม่ กับภูมิภาคไทยหลังโควิด ร่วง รอด รุ่ง?”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 1–8, เม.ย. 2021.