[1]
โพธิผละ ว., “การใช้ระบบการควบคุมทางการบริหารในการจัดการความขัดแย้งของวัตถุประสงค์ สำหรับกิจการเพื่อสังคม”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 16, ฉบับที่ 1, น. 181–197, เม.ย. 2021.