[1]
พิบูลภานุวัธน์ ส., ดวงภุมเมศ น. ., และ ศศิวงศาโรจน์ ข., “สูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง: การสร้างนักสื่อสารสุขภาวะสูงอายุที่รู้เท่าทันสื่อ”, BECJ SOC SCI HUM , ปี 15, ฉบับที่ 3, น. 174–191, ธ.ค. 2020.